.جهان بینی رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی زن ستیز و ضد انسانی ست

سردمدارن رژیم سیاه اندیش اسلامی از یدو حاکمتیشان با پرچم خونین اسلام خود مدعی بودند، که خدا و پیامبر اسلام برای مردم بویژه ضعیفان برابری و خوشبختی را به ارمغان […]

Read Article →